Scopul SRMFN:

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MEDICINĂ FETALĂ ȘI NEONATALĂ are ca scop creşterea performanţei medicale în domeniul neonatologiei și medicinei fetale şi apărarea valorilor şi intereselor acestei comunităţi medicale.

În particular, Societatea urmăreşte:
promovarea cercetării ştiinţifice, educaţiei şi instruirii profesionale în domeniul medicinei fetale și neonatale;
colaborarea cu institutele de învăţământ superior medical şi din domenii înrudite, în vederea formării şi perfecţionării unor specialişti cu o înaltă pregătire profesională;
contribuirea la perfecţionarea, modernizarea şi reforma asistenţei medicale în domeniul medicinei fetale și neonatale;
ridicarea nivelului profesional şi ştiinţific al membrilor săi; şi
ridicarea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ştiinţifice, precum şi protejarea activităţilor tuturor membrilor Societații, atât pe plan intern cât şi internaţional.

Pentru realizarea scopului său, Societatea îşi propune următoarele obiective:
elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale în probleme de ordin general;
colaborarea cu alte instituţii profesional-ştiinţifice, institute de cercetare, din ţară şi străinătate, în scopul asigurării sănătăţii publice şi prevenirea patologiilor specifice;
derularea unor activităţi publicistice de specialitate;
derularea de activităţi şi manifestări ştiinţifice de specialitate.

Obiectul de activitate al Societății

Societatea va desfășura, inter alia, următoarele activități:
organizează, în țară, congrese naționale, conferințe, consfătuiri, simpozioane și participă, prin delegații săi, la congresele internaționale și la orice alte manifestări științifice;
organizează ședințe de comunicări și referate științifice și publică lucrări în revistele de specialitate;
organizează, împreună cu sectoarele de resort, cursuri de specializare sau perfecționare sau studii documentare în țară și străinătate;
obține și acordă burse în țară și străinătate;
acordă premii și distincții pentru activitate profesional-științifică deosebită;
se afiliază la organizații internaționale de profil și colaborează cu societăți sau societății similare din alte țări;
editează, publică și difuzează prin mijloace proprii sau pe bază de colaborare: cărți, reviste, lucrări de specialitate, materiale publicitare, documentații, traduceri din și în limba română etc.;
colaborează cu Ministerul Sănătății în activitatea de ocrotire a sănătății în domeniul medicinei fetale și neonatale, precum și cu oricare alte instituții de cercetare științifică, instituții de învățământ superior, instituții publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, entități politice, comunități și lideri locali, din România sau din alte țări, precum și cu organisme și organizații internaționale;
colaborează cu Colegiul Medicilor din România, cu comisiile de specialitate ale CMR, pentru implementarea politicilor de pregătire profesional-știintifică ale CMR.
desfășoară activități caritabile și umanitare, organizează acțiuni de colectare de fonduri din țară și străinătate, din partea unor persoane fizice și juridice, în vederea realizării scopului și obiectivelor Societății;
susține activitatea tuturor instituțiilor care dezvoltă sau susțin programe sociale și educaționale, conform scopului Societății;
promovează și întreține colaborări în plan științific și practic cu societății, fundații și alte instituții din țară și străinătate pentru realizarea scopului și obiectivelor Societății;
realizează studii, cercetări, analize și evaluări în domeniul legislației și practicii în domeniul de interes al Societății;
concepe și derulează campanii publice de sensibilizare, informare și conștientizare a opiniei publice, pe tema efectelor asupra sănătății;
concepe și derulează campanii sociale și educaționale în domeniul de interes al Societății;
susține și implementează programe de responsabilitate socială;
elaborează și publică materiale-resursă pentru activități educative și de formare profesională, se implică în programe de consiliere și orientare profesională;